Chemplex样品膜

+MORE

  • 美国Chemplex 250 XRF样品膜(卷)

    产品简介:美国Chemplex 250 XRF样品膜,Mylar膜(迈拉膜、麦拉膜),卷轴,厚度6.0 μm,宽7.6cm x 长91.4m,1卷/盒

  • 美国Chemplex 106 XRF样品膜(盒)

    产品简介:美国Chemplex 106 XRF样品膜,Mylar膜(迈拉膜、麦拉膜),厚度2.5 μm,直径63.5mm,500片/盒

  • 销售一部:

  • 销售二部:

  • 耗材供应:

  • 技术服务: